Madurastraat 115
1094 GK Amsterdam
tel 020 4217 619

 

 

Onze dienstverlening

Wij beoordelen zorgvuldig aan de hand van de door u gestelde onderzoeksvragen welk onderzoek wordt ingezet. Aan de hand van veel voorkomende vragen is onderstaand dienstenpakket samengesteld.

 • Het loopbaanonderzoek
 • Het psychodiagnostisch onderzoek
 • Het psychologisch indicatieonderzoek
 • Het intelligentie-onderzoek
 • Het geschiktheidsonderzoek
 • Loopbaanbegeleiding
 •  

 • Het loopbaanonderzoek
  In een loopbaanonderzoek worden intelligentie, capaciteiten, affiniteiten en persoonlijkheid in kaart gebracht. Tezamen vormen deze aspecten de basis voor een passende beroepskeuze of scholingstraject. Ook wordt duidelijk wat de sterke en zwakke kanten zijn en welke waarde men hecht aan bepaalde werkomstandigheden. Doel is een positief handvat voor toekomstig werk.
 • Het psychodiagnostisch onderzoek
  Dit onderzoek richt zich op het vaststellen van mogelijke psychische of verstandelijke beperkingen die van invloed zijn op de arbeidsprestatie of algemeen functioneren. Aan de hand van een uitgebreid psychodiagnostisch interview en vragenlijsten ontstaat een beeld van de knelpunten en de belastbaarheid. Gekeken wordt of er speciale werkbegeleiding of andere aanpassingen nodig zijn om goed te kunnen functioneren. In dit onderzoek worden desgewenst ook capaciteiten, intelligentie en beroepeninteresse getest.
  Doel is duidelijkheid over belastbaarheid en reïntegratiemogelijkheden.
 • Het psychologisch indicatieonderzoek
  In dit onderzoek is het de vraag of de cliënt op grond van een arbeidshandicap tot de doelgroep van de sociale werkvoorziening behoort. Er wordt onderzocht of er sprake is van psychische of verstandelijke arbeidsbeperkingen en of men speciale voorzieningen nodig heeft in de werksetting om goed te kunnen functioneren. De uitkomsten hiervan bepalen of de cliënt in aanmerking komt voor een SW-indicatie.
 • Het intelligentie-onderzoek
  Intelligentieonderzoek is van belang bij indicatiestelling voor bijvoorbeeld schoolkeuze, SW of dagbesteding Ook speelt intelligentieonderzoek een rol bij de toelating tot opleidingen. De intelligentie geeft een beeld van leer- en begripsniveau en vormt de basis voor probleemoplossend vermogen. De intelligentie wordt vastgesteld aan de hand van streng genormeerde, wetenschappelijk onderbouwde mondelinge en schriftelijke tests. Er zijn speciale tests voor personen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.
 • Het geschiktheidsonderzoek
  Het geschiktheidsonderzoek is bedoeld om de geschiktheid voor een bepaalde welomschreven functie of een bepaalde beroepsgroep te onderzoeken. Ook kan dit onderzoek worden ingezet om bijvoorbeeld leidinggevende capaciteiten te onderzoeken. Doel is een heldere en concrete uitspraak of men voldoet aan de gestelde eisen.
 • Loopbaanbegeleiding
  Loopbaanbegeleiding is bedoeld voor personen die zijn vastgelopen in hun werk of bezig zijn met een reïntegratietraject en ondersteuning nodig hebben om weer beter te kunnen functioneren. Aandachtspunten kunnen zijn: grenzen leren stellen na een burn-out, leren omgaan met beperkingen, zicht krijgen op valkuilen en zwakke punten in het functioneren. Doel is verbetering van arbeidsbelastbaarheid en arbeidsplezier.
 •  

  terug naar top van pagina

  | print

   

   

   

   

   

   

  personeel
  selectie
  geschiktheid
  loopbaan

   

  reintegratie
  belastbaarheid
  beroepskeuze
  begeleiding

   

  onderzoek
  assessment
  diagnostiek
  consult
   

  Buhrs psychologisch advies
  Herengracht 566 (souterrain)
  1017 CH AMSTERDAM
  Telefoon: 020 4217 619
  Fax: 020 4217 958
  E-mail :